Jaké argumenty pro zavedení „pozitivního seznamu“ uvádějí navrhovatelé?

Jak aktivisté manipulují s fakty kvůli pozitivním seznamům zvířat?

Odborník analyzoval jejich články o údajné hrozbě přenosu chorob z chovaných zvířat na člověka

 Celoevropské pozitivní seznamy zvířat, které by obsahovaly omezený počet druhů exotických
druhů povolených pro zájmový chov, chtějí v Evropské unii prosadit aktivisté za práva zvířat
z několika lobbistických organizací. Předseda Teraristické společnosti Praha a pracovník
Státního zdravotního ústavu RNDr. Petr Kodym, CSc., který přednáší o epidemiologii na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, analyzoval několik zásadních článků,
na které se tito aktivisté odvolávají při prosazování pozitivního seznamu zvířat pro zájmový
chov. Argumentují přitom především šířením různých zoonóz, jež by mohly způsobit
podobnou pandemii jako Covid-19.

 „Články jsou napsané s jasným úmyslem podpořit zákazy, i z adres autorů vyčnívá podíl
aktivistických organizací. Už názvy jsou hrozivé, stejně jako abstrakty a použitá klíčová slova.
Na první pohled z nich vysvítá, že dovoz a chov exotických zvířat údajně nevyhnutelně
způsobí zavlečení smrtících patogenů, které masově infikují lidi a způsobí četné rozsáhlé
epidemie vážných život ohrožujících nemocí. Závěrem aktivistů je, že jediná možnost, jak
tuto pohromu zastavit, jsou přísné plošné zákazy nakládání s veškerými exotickými zvířaty,“
konstatuje Petr Kodym ve své analýze, již Teraristická společnost Praha používá pro
argumentaci při jednání se státními úřady a zákonodárci o nesmyslnosti pozitivních seznamů
zvířat.

 
Dováží a vyváží se hodně zvířat = riziko nákazy stoupá?

 Odborník cituje zejména rozsáhlou studii „Přeměna negativ na pozitiva pro obchodování s
domácími mazlíčky a jejich chovu: Přehled pozitivních seznamů“
, kterou vydal kolektiv
autorů na severu MDPI.com (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) a jež se věnuje
údajnému negativnímu vlivu exotických domácích mazlíčků na zdraví lidí. „Čtenář, který se
do textu trochu více zahloubá, ocení velice přesné zmapování vývozu a dovozu zvířat
nejrůznějších taxonomických skupin – co, odkud, kam, kolik... Počty ovšem nejsou roční, ale
za mnohaleté období, takže jsou velice vysoké. To samo o sobě někdy autorům stačí ke
zdánlivě logickému závěru, že tyto vysoké počty jsou důkazem pro zavlečení velkého
množství zoonotických patogenů a způsobení nesčetných epidemií, aniž by se ale cokoliv
uvádělo o konkrétních případech,“ popisuje Petr Kodym.

 Autoři studie vedle statistiky vývozu a dovozu zvířat uvedli výčet nejčastějších nemocí těchto
zvířat, ale bez jakéhokoli vztahu ke zmíněným statistikám. „Pro lepší zacílení jsou některé
infekce (téměř všechny) označeny jako zoonotické. Jenže neberou v úvahu základní pravidlo
hostitelské specificity patogenů: „To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou!“ Jestliže jeden
zástupce rodu je specifický pro plazy a druhý pro člověka, neznamená to, že je možný přenos
a jedná se o zoonózu. Je otázka, jestli se jedná o neprofesionalitu autorů nebo o záměr
manipulovat čtenáře. Články nemají žádnou vědeckou hodnotu a slušný recenzovaný časopis
by je nikdy neměl přijmout,“ míní Petr Kodym.

 
Záměna počtu infekcí zvířat s počtem nákaz lidí

 V dalším článku „Obchodování se smrtelnými patogeny: Zhodnocení legálního obchodu s
živými volně žijícími zvířaty a potenciálních rizik pro lidské zdraví“, který v roce 2019 vydal
časopis Global Ecology and Conservation, autoři podle Petra Kodyma spíše řeší počty
zvířat, se kterými se legálně obchodovalo během pěti let, a co se odkud kam vozí. „Čísla jsou
vždy za pětiletku, takže vypadají vyšší,“ konstatuje. V textu pak následuje výčet zvířecích
nemocí, z nichž ne všechny ale lze podle Kodyma označit za zoonózy, tedy choroby
přenositelné ze zvířete na člověka. Jde například o trichomonády nebo svrab. „Druhy téhož
rodu, parazitující u člověka a u zvířat, jsou různé.  Například Trichomonas vaginalis z ptáka na
člověka nepřeneseš,“ konstatuje Petr Kodym.

 Článek dále zmiňuje, že v letech 2008 až 2016 způsobilo 82 zoonóz u savců, obojživelníků,
ptáků a plazů celkem 3131 případů onemocnění v 54 zemích. „Ale pozor! To jsou případy
infekcí zvířat. Tyto infekce jsou zoonotické. Ale zatím jsem ve článku nenašel, že by
popisovaly případy přenosu těchto zoonóz na lidi – takže „mohlo by být“ – ale není to
zaznamenáno. Jediné dva konkrétní případy jsou přenos opičích neštovic přes psouny
na Američany a salmonelózy z vodních želv,“ upozorňuje Petr Kodym, podle něhož literatura
od roku 1945 popisuje jen minimum případů přenosů nemocí z importovaných zvířat na lidi. Jde
o pouhých 28 odborných článků. Autoři článku to ale vysvětlují nezájmem odborníků o tuto
problematiku a problém považují za velký. Výsledek? Doporučení zákazu zájmových chovů.

 „Závěr? Přiveze se spousta zvířat, mnohé z nich mají zoonotická onemocnění, mohlo by
docházet k obrovskému přenosu infekcí se strašlivými důsledky. To, že o tom existuje
minimum důkazů – kasuistik, neznamená, že toto nebezpečí není veliké, ale že si ho ještě
nikdo pořádně nevšiml,“ parafrázuje sdělení článku Petr Kodym. U dalšího textu „Riskantní
podnikání: Dovozy živých organismů nepodléhajících CITES do Spojeného království a
potenciál pro infekční choroby“, vydaného v roce 2020 serverem MDPI.com, řeší autoři
podrobný přehled o dovozu „necitesových“ zvířat do Velké Británie mezi lety 2014 a 2018,
ovšem bez jakékoli zmínky, kolik těchto zvířat mělo být infikováno nějakou nemocí. „Z těchto
(ne)údajů vyvozují, že se doveze spousta různých zvířat, což představuje obrovské riziko
přenosu zoonotických nemocí na člověka, hrozbu pro lidské zdraví, vypuknutí epidemií atd.,“
upozorňuje Petr Kodym.

 
Největšími přenašeči nemocí jsou psi a kočky

 Samostatnou kapitolu tvoří články s přehledem zoonóz, jejich hostitelích a přenosu na
člověka. „Je zjevné, že přenos na lidi přes chovaná exotická zvířata má celosvětově v
celkovém počtu a závažnosti případů zanedbatelný podíl. I v přenosu exotických nemocí
se stále více uplatňuje expanze člověka do přírodních biotopů, globalizace, narůstající
ekoturismus, obliba exotických potravin atd. Skutečné riziko zoonóz přitom představují
klasická domácí zvířata. Pes domácí je, mimo jiné, rezervoárovým hostitelem té
nejnebezpečnější zoonózy - vztekliny, která celosvětově způsobuje smrt cca. 50 00 – 60 000
lidí ročně,“ vysvětluje Petr Kodym a dodává: „Rezervoárem četných závažných onemocnění,
z nichž na prvním místě stojí toxoplazmóza, je kočka domácí.“

 
Případ bornaviru u veverek a smrt tří chovatelů

 „Nejčastější jsou asi salmonelové infekce přenesené z plazů (vodní želvy, leguáni, agamy
vousaté, hadi …) na děti do 5 let. Určitým vykřičníkem je šíření fatální zoonotické
bornavirové infekce v německých chovech tropických veverek, které se naštěstí podařilo
zmapovat a dostat pod kontrolu rychlým zásahem německých virologů. Články o těchto
případech věcně analyzují situaci, v žádném z nich se neobjevuje volání po zákazech,“
popisuje Petr Kodym. V této souvislosti je asi nejnebezpečnější zmíněný případ bornavirové
infekce, přenášené veverkami v Německu. Postupně se od nich nakazili tři starší chovatelé ze
Saska-Anhaltska ve věku 63, 62 a 72 let, kteří se společně dlouhodobě věnovali chovu
jihoamerických veverek Sciurus variegatoides.

 „Propuklo u nich horečnaté neurologické onemocnění (encefalitida), kterému po 2 - 4
měsících všichni podlehli. Molekulárně-genetickým, imunohistochemickým a histologickým
vyšetřením materiálu z mozků pacientů a tkání veverek byl prokázán neznámý bornavirus,
který byl pojmenován variegated squirrel 1 bornavirus (VSBV-1),“ cituje jeden z článků Petr
Kodym. Následovala rozsáhlá akce, při níž byly hromadně vyšetřovány veverky chované
v německých zoo a v soukromých chovech, včetně chovatelů. „Byla zmapována cesta šíření
viru v německých chovech. Dokazuje, že bornavirus se mezi německé veverky dostal z
veverek Prevostových a šířil se s přesuny zvířat. Aby se nemoc dostala pod kontrolu, je
potřeba veverky vyšetřovat a infikované eliminovat,“ dodává Petr Kodym.

 
Aktivisté citují, co se jim hodí, bez souvislostí

 Poslední skupinu článků, z nichž čerpali aktivisté při sepisování podkladů pro represe
zaměřené na chovatele, se zabývá problémy vzniklými v souvislosti s výskytem bakterií
rezistentních na antibiotika u chovaných i volně žijících zvířat. „Bakterie rezistentní na
antibiotika se objevují u exotických zvířat i dovážených tropických akvarijních ryb a
komplikují jejich léčbu. Článek dokládá, že může docházet k přenosu bakterií rezistentních na
antibiotika (včetně MRSA - postrachu operačních sálů) mezi psem a člověkem. Rezistentní
bakterie mohou rovněž uniknout do volné přírody, šířit se na velké vzdálenosti a být skrytou
hrozbou,“ popisuje Petr Kodym. Citované články jsou podle něj sice zajímavé, nemají ale
žádnou souvislost s pozitivními seznamy.

 „Autor souhrnné studie pravděpodobně potřeboval napsat, že dovoz a chov exotických zvířat
může způsobit šíření rezistence na antibiotika, a doložil to citacemi čtyř náhodně nalezených
článků, které si ani nepřečetl,“ kritizuje odborník aktivisty. Takto „vyzobané“ informace
z odborných i méně odborných textů však organizace, které bojují za zavedení pozitivních
seznamů zvířat pro zájmový chov v Evropské unii, zneužívají při jednání s politiky a vytvářejí
tím dojem, že exotická zvířata chovaná v zajetí představují velké zdravotní riziko. Přitom
například u ptáků Evropská unie zakázala jakýkoli dovoz jedinců odchycených z přírody již
v roce 2004 a mezi chovateli se obchoduje výhradně s ptáky odchovanými v zajetí.